POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać niezbędnych do realizacji usługi danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Proszę, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

 

DEFINICJE

„Administrator” – Julia Wach , prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „PR Manager” Julia Wach  z siedzibą przy ul. A. Vivaldiego 12/4; 52-129 Wrocław; NIP 8831616009

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona” – serwis internetowy dostępny pod adresem prmnager.pl

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na Stronie i korzystający z niej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych prmanager.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

PR Manager Julia Wach

Ul. A. Vivaldiego 12/4

52-129 Wrocław

NIP 8831616009 REGON 380948500

SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a prmanager.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas (do momentu ustalenia terminu pierwszej wizyty), a na każde kolejne działania musisz wyrazić oddzielną zgodę.

3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

4. System IT prmanager.pl oraz procedury wewnątrz firmy spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Administrator tym samym dopełnił wszelkich obowiązków przewidzianych prawem w zakresie ochrony danych osobowych.

 

CELE I CZYNNOŚCI PRETWARZANIA

1. Na potrzeby newslettera przetwarzane będą takie dane jak  adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane  podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

2. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

3. W celu dokonania wykonania usługi lub umowy oraz wyceny przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się podać również nazwisko, zakłada się, że wyraził zgodę na przetwarzanie również nazwiska – wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
a RODO.

4. W celu i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

5. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane), adres e-mail, ewentualnie adres zamieszkania – jeżeli następuje zwrot pieniędzy, ewentualnie numer rachunku bankowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

6. W celu zamieszczenia przez Użytkownika komentarza na stronie internetowej pod opublikowanym artykułem przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię lub nick, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

7. W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzane są takie dane osobowe, jak: numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.;

8. W celu administrowania stroną internetową przetwarzane są takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Ser

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

11. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

1. Strona prmanager.pl stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). prmanager.pl nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Strona prmanager.pl stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Strona prmanager.pl korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Strona prmanager.pl nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4. Strona prmanager.pl stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, prmanager.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy (będzie obowiązywało w momencie uruchomienia sklepu internetowego).

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

 

ZMIANA POLITYKI PRTWANTOŚCI PRMANAGER.PL

Prmanager.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania prmanager.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie prmanager.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

 

TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

1. Odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3. Dostępu do danych osobowych.

4. Sprostowania lub usunięcia danych osobowych.

5. Przenoszenia danych osobowych.

6. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

 

KONTAKT

Prmanager.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila lub numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: hello@prmanager.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod adresem email: hello@prmanager.pl

 

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

PR Manager Julia Wach

Ul. A. Vivaldiego 12/4

52-129 Wrocław

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.10.2020 r.